ÜYE OL
Anasayfa / Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme aşağıda belirtilen detaylardan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (Gizlilik Sözleşmesi, Teslimat ve Kargo Bilgileri, İade ve Değişim Şartları) oluşmaktadır. Sözleşmenin tarafları buperde.com ve buperde.com üzerinden sözleşmeleri elektronik olarak kabul ederek hizmet alan kullanıcıdır.

2.Tanımlar

Site: buperde.com isimli alan adında yer alan web sayfaları.

Üye: Siteye kayıt olarak sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, gerçek veya tüzel kişi.

Kullanıcı(lar): Siteye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler);

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma kurallarını, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak buperde.com tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, Site’nin ilgili bölümlerinden yararlanmak amacıyla site üzerinde yer alan formlar üzerinden veya Facebook Login uygulaması aracılığıyla, gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılmasıdır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ve Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, buperde.com un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple buperde.com ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Üyelerin buperde.com tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden buperde.com’ un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.4 Üyeler, buperde.com ’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.5 buperde.com ’un sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, buperde.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla buperde.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. buperde.com, Üyelerin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.6 buperde.com, Sitede sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Üyeler ve Siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. buperde.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ön bilgi vermeden kullanabilir.

5.7 buperde.com, Sitede yer alan Üye bilgilerini 3.kişilerle paylaşmamak koşuluyla bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.8 Üyeler; Siteye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-mail göndermesini kabul eder.

6. Diğer Hükümler

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları buperde.com’ a aittir. Üyeler, Hizmetler’i, buperde.com bilgilerini ve buperde.com’ un Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde buperde.com’un uğradıkları zararları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri

buperde.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, T.C. BURSA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.4. Sözleşmenin Feshi

İşbu Üyelik Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. buperde.com herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

 

buperde.com üzerinden hizmet alan tüm üyeler ve kullanıcılar iş bu sözleşmeyi ve eklerini kabul etmiş sayılmaktadırlar.